This site requires JavaScript, please enable it in your browser!
Greenfoot back

Skrogo_Chungus's Comments

Back to Skrogo_Chungus's profile

Ņ̸͔̤̳̱͓̺̤̯̟̟͚͚́͗̋͛ͤ̋ͯͧͩͤ̄͟͢Ì̛̊̚҉͔̭̫͍͚̯̳̰͔̱͉͇̫̘̞̞Ģ̴̜̼̜͉̩̻̲̞̲̱̯͖̦̮̰̗̿̏͆̚͘͢͡Ḩ̴͙̗͍͔͙̩̯̗̠̻̘̪̩͉̒̌ͬͯ̽̾ͦͣͪͪͫ̈́̓͑ͩͣ̐̓̚̕͝͠T̳̞̣͔̲͙̎ͧ̈́͒ͯͦ͑̊̏ͪ̍̂̒̚͡M̷̧̨͖͈̻̲̭ͭ̍̄̉͊ͩ̅͗ͣÂ͈̭̼̳̰̮̄ͥ̂̓ͪ̓͛ͦ͗̑ͪͯ͆͜͟R̡̧̼̙̬̜͎͓̬̺̭͎͒͛͒ͦͥͥ͛̌̈́̒̎͐̍Ĕ̵̶̛͚̹̲͈̗͓̲͇̤ͬ̏ͪͧ̀̂̐͠͡ ̈́̂ͣ̓͊̈̂ͤ̈͛ͪ͟҉̻̭̮̥̙̝͉̟̬̱̳́́ͅ ̴̶̯͖͎̼̬͓͙̰̲̼̙̹̮̥͐̾̋ͪͮͣ͌̓̅͛̍̌͟͝ͅͅN̷̢̖̺̣̊͆̉̌ͬ̓̆̉ͬ̌ͬ̄ͯͭ͐Ĩ̡ͪ̍ͪ͒̐͐͊̽͛͋ͦͯ̎̕͏̨͓̱̮̘̣̪͖͔̺̩͙͓̥G͆ͬ͌ͭͤ̅̈ͤ̓̚͏̴͓̬̼̱͇̺̬̣͔͉͕͈̗͚̺̣̕͟H̢̛̛͔̩̙͙͔̩͖͖̥̟̙͉̙͇͉̤ͭ̎̃̀͊̒̐̇̈̀̆͒͡T̎͐͐ͣͥ͏̭̩̪͍̪̻̟̤͎͙̪͙̠̀͞ͅM̸̸̨̦̰̺̹̗̘̄ͨ̽̍̄̓ͩ̉̔͆͗͋ͤ̈͢ͅẢ̵̷̻͕̠̟̦͍͎̞͖͚̥̥͒̉̿̐͌̊̊́̽̕̕ͅR̸̸͙̙̼͕̝̯̘̬̭̯̳̠̘̦̭͍͈ͣͧ͐͒ͯͫ̈́͆͌ͫ͋ͦͣ͂̓ͅͅE̎̋̅̈͠͏͖̦̖͖̲̘͎̬̟̰͚̼ ͒̉̓ͨ͗̓̊̈́҉̖̮̩͙͎̥͙͇̖̙ͅṈ̢̹̪͉̖͈͙̟̫̰̜̘ͩ̒ͧͫ̒̓̓̽͊̏͐̆̅̚I̒͂́̄̉̐ͧ̈́̅ͫ̀̚͏̱̬͔͎G̞͕̖̥͚̹̫̙͖͒̒ͭ̾̈͋̕͜ͅH͕͎͎̗͉̦͉͈̣̠̠͓̣͙̪̖͉̲͛̓̃͆͂̾͆͋́͞͠T̸̡̛̜̩̩̦̭̦͇̝̹ͮ̈͗̍ͤͩ͗́͂ͦ̾̾́̄͋̕M̸̧̛̰̟̠̝̻̾ͧ̔̈̅̅ͨͯ̌̍ͣ́ͧ́͜ͅͅAͭ̊̾ͦͧ́ͨ̽̈́͢҉͍̲̘̜͓̠̪̱̦͇͇̟̲̟R̵̤̥͓̼̦̫͎̣̝̣̰̥̘͊̋ͫ͒̿̈́̂̏̀͘͢͜E̴̴̟̠̻͔̗͍̱̞ͣ͌ͫ͐͞ ̵̛̬͍̣̳̮̥͚̲̠͈̘͖̤̩̩̰̮̃ͤ̽̀̽ͦ͊ͥͤ̅͆͋̕͘ͅN̶̒̎̉҉̠͓̖̘̙̟̺͈̣̺̟̜̼̩͓̜͍̯͖I̴̗̤̜̥̲̥̒͊ͤ̾́͘̕G̴̃̑̂͌͋ͧ͐̇̽̽҉̞̰͎͍͍̜͖͈̳̩͔H̷͔̗̟̰̹ͦ̆͊̅̃̒̇͂ͭ̓́̽̓ͤ̑̋͌̚̚͢͞Ţ̨̯̣̹̞͍̃̑͐ͦͨ͛̋ͮ̆͆ͩM̵͈͓̖̮̥̹̙̜̻͍̯̹̯̪̟͉͎̤ͯ̓̔̋ͤ̐͒͒͋͗ͥ̓̈́ͬ͊͂̚̕A̛͑̎ͧͨ̍̍̌̕͏̛̹̦̥̭̭̹̬͔̀ͅR͗͒̿̿͊̇ͤ͊͌ͨ́͊ͦ̚͘҉͈̞̰̹͍̫̪̭͖͈͔̜̘̬͜͡E̴̦̞͙͈͊͌̿ͩ͌͛̑́ͫ͑͝ͅ ̨̛̑̈̓̔͛ͬ̍̿̽͊̎͋̊̀҉̺͔̳͙̪̘̱̬̳͎ͅͅN͓̫̣̝͚͍̊͑͊̾̿ͩͫ͘͡I̸͓̤̟̻̘͋͂ͬ͌͒́͋̐̏͗ͬ̿̃ͫ͊͊ͧͥ͢͡G̴̡͖͔̻̬͉̖̟̤͈̐ͯͬ̌͘͘ͅH̵̫̙̖̙͈̩͇̘̄ͧ̇̂ͤ̕͢͜T̽̋͛̂̾́͢͏͉͙̩͓̮͔͇͢M͆̐̌̓̑̽̑̾҉͇̘͇͍̟̺͓̼̀͘̕͜A̴̧̞̻͓̅ͯ̐̈́͆̽ͬ̀̍͊̄ͦ̾̚R̴ͮ̋̂͐͢͏̭͈̩͙̱͔̼̀E̴̽ͣ͐ͧ̓͋͛ͮ͠҉̜̖͍͚͖̻͎̱̣̣̜̩
1000000101111111011100101011111101011010111100001101101010110011011111111110010001101011010010101001001000110110111101111101010011 1100011001111001010110001100100000101000000111011111110111001010110011111111111100001010101110111111010101010011111011011001101000 0001001001100011000111100101011101101111000011101101100111110001011011110100100001001101101101110101111010000010101010010110111110 0011111001010111001010011001000111111000110111001001110010111000100100001101001001011000011100010110100101101101110001110101001100 1101111010100110010000101001011110101111101011110011100111010011011011110110101010010101000100110010011010011101000010101000100010 1101001000000000001010001011000001010011001110010011010110010100110101011000100001110010000100001111110110010100110111111001000000 1000110000011011001101111011111010101000101111110110010000100001001100001001111000100110010111100100110100100010010111000001100001 1011111110000010100001110100000101111111000010010000011100001001100100111101100011011011101110010100000001010001011001100001110100 1101010011101110001001010110001110111110001100000011101101000110111110110001110110110000110110001110010010101100110000011001011100 1100011000100111011011111000101100110110101011011111100101010111011111101100110110011000100011111001110111110100000001101000001010 0011101110111011111011011110101101110111001010001000000010111010100010100110100011011100111101000111111101000001100100100011110000 1001000010111011001100010000011101000001000100001110011001101111011101100011111101111011010000111011111001100000001101011001101101 1100101111001111111001011000000100111010100000010100101010100001110100000100010001101010111000101011101111101001001011111010000010 1000011111110010111110001110001110110001010110010010000010011000010110001011110111100110110110111011010110100111001100000011111101 0110000011010111010001110001001101111001010110110101111111101101100000011110011110100110101100010101011111010011010110000101010001 1010101110011101001111101010111011000111000010111101110111001111010110000110110110101110001001010100111110011000010101101000100101 1110110110110100100110000010101111110010001010001101010110000010011100000111110101101001011010011001101001110011111101100110011110 1101100111101000010011011100011001100011011000101100010001110101110111000111100110101101000000001101010111101110111010001101010001 0011111010101111110000110011110010000101101101010011100001110000100101111001111101001000010101010001100101011001111101000010111010 0111000010011111100001101101101001101010100011111001010110101011011110101000110001001000100110000001111110001001110111011001001001 0101011101010001110010100101100100010111100011001111011100011001101101111111010011101001001000110100001110011100101101011011010001 1100010100111111110000100000001011011011011110100010011000101100010010101010111010111011100001000101001111100111111010001001100100 0010110001000001100001101100000111010010110111010000101101100010110000001011001010101000010110010010111100010100111110000011011011 0010111000111010000111010100110100101011111110000101100001000100001111110101111101110001000101101100101110001110111100111010011000 1111011001110110100100000101011001111010100010110001111011111110111001101000001101111011000100111110101101101011101111101110100101 0000111100111001010011111001010010101001010010100010110110111000111100101011101100101000011011111000011001000111011011010100001110 1010011110010011110111100111011010001011101100011010111100111111000110110011000000110110111100000011101011001100011001100010110010 0011111110111001000000010110110011000111100011011010011000010010001110110011111000110011100000010000011011001101000100111100000110 1000001100100000110001011111001001000110000010101001111110101010000100111101001011011101011101000010100001011000001100010101100100 1100001110000110111100101000111001010100011000010110101111101001101101110001101100001101111100100101101011110101000100101010111100 1110000110100101101010001101101101010011001110011000001001111111111111101000000100001011001011001110011000111100010010011011100100 0011111010010100010010011000001101010001110000100000111101000000101011010000100000110110001010110101000111011100110011111111111110 0000010111010001011100100000011011000010110010000101011100011011000000111000110011100101000111001110101000110011010011001101000011 1100111011011001000011111010111110110001001111100110001111010000000010110101010100101100100000010000000110110001100010110001110001 1101110001101001111111000110011110100110100010111011010010010001000000100111110001110110000000100101101101110011110000110001011000 0111001000000110010100001111000000000111101111001001001101101000100011101111101010000101001110001111110100101101010111000110010110 0010000111011101101001111001100100000110101010100100011111010111101110000110110001001110000100001000110110010000001001101110010010
Yes, love, ...but not the love that loves for something, to gain something, or because of something, but that love that I felt for the first time, when dying, I saw my enemy and yet loved him. I knew that feeling of love which is the essence of the soul, for which no object is needed. And I know that blissful feeling now too. To love one's neighbours; to love one's enemies. To love everything - to Love God in all His manifestations. Some one dear to one can be loved with human love; but an enemy can only be loved with divine love. And that was why I felt such joy when I felt that I loved that man. What happened to him? Is he alive? ...Loving with human love, one may pass from love to hatred; but divine love cannot change. Nothing, not even death, can shatter it. It is the very nature of the soul. And how many people I have hated in my life.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.